หมายเหตุ: ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้าที่เบอร์ 02-246 5111 (สาขาอโศก)
เบอร์ 02-434 5222 (สาขาปิ่นเกล้า) และเบอร์ 042-180 611 (สาขาอุดรธานี) ก่อนพบแพทย์ทุกครั้ง

สาขาอโศก     เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00 - 21.00 น.

พญ. ธารทิพย์ พัฒนพงษ์ศักดิ์ 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง

วัน       เวลา

อังคาร 12:00 - 21:00

พุธ 12:00 - 21:00

พฤหัสฯ 12:00 - 21:00

ศุกร์ 12:00 - 21:00

เสาร์ 09:00 - 20:00

อาทิตย์ 09:00 - 21:00

พญ. นันท์นภัส โปวอนุสรณ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง

วัน       เวลา

พฤหัสฯ 18:00 - 21:00


นพ. ภูดิท สุระประสิทธิ์ 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง

วัน          เวลา

จันทร์       13:00 - 19.30 
อังคาร 13:00 - 19:30
ศุกร์ 13:00 - 19:30
เสาร์ 11:00 - 19:30

พญ. เพชรินทร์ ชัยอริยะกุล 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง

    วัน           เวลา

จันทร์ 12:00 - 20.00
อังคาร 11:00 - 20:00
พุธ 12:00 - 20:00
ศุกร์ 11:00 - 20:00
เสาร์ 10:00 - 20:00
อาทิตย์ 10:00 - 20:00

พญ. ภรภัทร์ วรพงศ

 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง

    วัน           เวลา 

จันทร์ 09:00 - 17.00 
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสฯ 13:00 - 16:00
อาทิตย์ 09:00 - 17:00

พญ. สุราศี อิ่มใจ 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง

         วัน           เวลา

จันทร์ 12:00 - 20.00
พุธ 09:00 - 18:00
พฤหัสฯ 12:00 - 20:00
ศุกร์ 09:00 - 18:00
เสาร์ 10:00 - 21:00
อาทิตย์ 10:00 - 20:00

พญ. ธนัตสุดา เอื้อบุญกุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง 

วัน           เวลา

อังคาร 09:30 - 15:00
ศุกร์ 09:00 - 15:00
อาทิตย์ 16:00 - 19:00


พญ. นิออน รัตนิน 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง

    วัน         เวลา 

จันทร์ 10:00 - 19.00 
พุธ 10:00 - 18:00
พฤหัสฯ 09:00 - 15:00

พญ. ทักษอร อุบล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง 

วัน         เวลา

อังคา 09:00 - 15:00
พุธ 14:00 - 19:00
เสาร์ 09:00 - 16:00

พญ. อัจฉราพร ถนอมภูวนาถ

 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง

วัน       เวลา

จันทร์ 17:00 - 21.00 


พญ. ปาจรีย์ ฑิตธิวงษ์

 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง

วัน       เวลา 

เสาร์ 13:00 - 16.00 


พญ. ฐิตาภรณ์ วรรณประเสริฐ

 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง

 วัน       เวลา 

จันทร์ 09:00 - 16.30

อังคาร 09:00 - 16.30

พุธ 09:00 - 16:30

พฤหัสฯ 09:00 - 16:30

ศุกร์             09:00 - 16:30

อาทิตย์        14:00 - 16:30

สาขาปิ่นเกล้า   เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00 - 20.30 น.

พญ. นันท์นภัส โปวอนุสรณ์

 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง

     วัน           เวลา

พุธ 18:00 - 20:30พญ. ธนัตสุดา เอื้อบุญกุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง 

    วัน           เวลา

จันทร์ 14:00 - 20.30 
พฤหัสฯ 14:00 - 20:30
เสาร์ 13:00 - 18:00

นพ. ภูดิท สุระประสิทธิ์ 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง

     วัน               เวลา

พุธ 10:00 - 19:00
อาทิตย์ 14:00 - 20:30


พญ. นิออน รัตนิน 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง

   วัน         เวลา 

ศุกร์ 12:00 - 20:30
อาทิตย์ 11:00 - 18:00

พญ. ทักษอร อุบล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง 

วัน           เวลา

จันทร์ 10:00 - 18.00
พฤหัสฯ 10:00 - 19:00


พญ. สุพิชา ชวนิชย์ 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง

   วัน         เวลา 

อังคาร 10:00 - 15:00
ศุกร์ 10:00 - 15:00
เสาร์ 10:00 - 15:00
อาทิตย์ 10:00 - 15:00

พญ. ภรภัทร์ วรพงศ์

 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง

วัน       เวลา 

อังคาร 12:00 - 20:30
เสาร์ 15:00 - 20:00

สาขาอุดร  เปิดบริการทุกวัน เวลา 11.00 - 20.00 น.

นพ. สีห์ศักดิ์ เทพเสรี 

 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง

วัน   เวลา

จันทร์       11:00 - 20.00
อังคาร 11:00 - 20.00
พุธ 11:00 - 20.00
พฤหัสฯ 11:00 - 20.00
ศุกร์ 11:00 - 20.00
เสาร์ 11:00 - 20.00
อาทิตย์ 11:00 - 20.00